ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางจรรญา พลายเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุภาวดี จันทร์สว่าง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจีรวรรณ นามวงษ์
หัวหน้าฝ่าย บริหารงานวิชาการ

นายโกศล บุญยงค์
หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป

นางรัชดาพร เหลืองสุดใจชื้น
หัวหน้าฝ่าย บริหารงานบุคคล

นางสาวสิรีลักษณ์ ภูษา
หัวหน้าฝ่าย บริหารงานการเงิน