ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระสมณานัมธีราจารย์ (เดชาธร เกวิ๊กซัน)
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจินตนา เจียตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2496-2551
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัญญา คงควร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552-2553
ชื่อ-นามสกุล : นางอรชา บัวรับพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554-2559
ชื่อ-นามสกุล : นางษกิณามณี ยังดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2560-2561
ชื่อ-นามสกุล : นางจรรญา พลายเพ็ชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562