ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
ครูระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3