ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
ครูระดับชั้นอนุบาลปี่ที่ 2