ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6