ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3