ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2