ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1