ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
ครูระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1