ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 
พันธกิจ
 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
4. จัดกิจกรรมส่งเสริม เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
5. พัฒนาส่งเสริมครุตามมาตรฐานวิชาชีพครู ให้เป็นครูมืออาชีพ
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
     และใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
7. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
9. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง