ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์    
โรงเรียนถาวรวิทยา  มุ่งพัฒนาการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรมีคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาครูสู่มืออาชีพบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์
สานสัมพันธ์สู่ชุมชน
 
ปรัชญา    เมตตาธรรม นำความรู้   สู่ความสุข
 
เมตตาธรรม  หมายถึง
  • การบำเพ็ญตนเองของพระโพธิสัตว์ สร้างบารมีเพื่อช่วยเหลือสรรพชีวิตในโลก ไปสู่นิพพาน
  • เมตตา คือ ความรัก ความเอ็นดู ความปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุข
  • กรุณา คือ ความสงสาร คิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
  • เมตตากรุณาต่อตนเอง ผู้อื่น ผู้มีพระคุณ สังคมและธรรมชาติ  
นำความรู้ หมายถึง
  • การจัดการศึกษาปฐมวัยและปฐมศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยการบูรณาการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก
  • มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมุ่งพัฒนามนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีความสุข
  • ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน สามารถศึกษาต่อได้อย่างมีความสุข
สู่ความสุข หมายถึง
  • ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี
  • ผู้เรียนมีเมตตาธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข
  • ผู้เรียนดำเนินชีวิตเป็นสุขในครอบครัว ชุมชน ประเทศและกลุ่มประเทศ