ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์โรงเรียน
  • อัตลักษณ์
                        วินัยดี   มีความสุข

  •  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ คู่คุณธรรม”