ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนถาวรวิทยา เติมชื่อโรงเรียนหวาเฉียวกงลี่ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่13มกราคม
พ.ศ.2490     เป็นโรงเรียนราษฎร์ได้รับอนุญาตให้สอนภาษาต่างประเทศ (จีนกลาง) ตั้งอยู่เลขที่ค.58
ถนนเจ้าขุนเณร  ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรีมีนายเกี้ยมเม้ง แซ่เตียว เป็นเจ้าของ
นายบุญอยู่ ถนอมทรัพย์  เป็นผู้จัดการ

 
พ.ศ.2490   ได้ย้ายมาทำการปลูกสร้างอาคารใหม่ในบริเวณวัดถาวรวราราม
พ.ศ.2502   เลิกทำการสอนภาษาจีน
พ.ศ.2508   ได้ทำการเปิดรับผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาที่ ที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
                             และเปลี่ยนชื่อเป็น “ถาวรวิทยา”
พ.ศ.2514   นายเกี้ยมเม้ง  แซ่เตียว  ได้ถึงแก่กรรม และทำ พินัยกรรมยกอาคารเรียนกิจกรรม 
                   และทรัพย์สินให้เป็นสมบัติของวัดถาวรวราราม โดยมีเจ้าอาวาสวัดถาวรวราราม
                             เป็นผู้รับใบอนุญาต
พ.ศ.2521   ได้ทำการเปิดรับผู้เรียนชั้นอนุบาล
พ.ศ.2523   นายบุญอยู่  ถนอมทรัพย์ ผู้จัดการ ได้ถึงแก่กรรม นายมาโนช ถนอมทรัพย์
                            ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดการแทน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551 
                             และนายวิรัตน์ กสานตกุลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการคนต่อไปตั้งแต่
                             วันที่ 
1กรกฎาคม พ.ศ.2551 ไปจนถึง 30 กันยายน พ.ศ.2556
พ.ศ.2556   นายไตรภูมิ ธนนาธนะชน ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดการแทน ตั้งแต่วันที่
                 
 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – พ.ศ.2560
พ.ศ.2552 – 2553 นางสุกัญญา  คงควร  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการ
พ.ศ.2554     นางสุกัญญา  คงควร ผู้อำนวยการลาออก ผู้รับใบอนุญาตได้แต่งตั้ง
                             ให้นางอรชา บัวรับพร เป็นผู้อำนวยการแทน
พ.ศ.2554 - 2559 นางอรชา  บัวรับพร  ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรวิทยา
พ.ศ.2560   นางอรชา บัวรับพร เกษียณอายุราชการ
พ.ศ.2560 - 2562  นางษกิณามณี ยังดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรวิทยา
พ.ศ.2562    นางษกิณามณี ยังดี เกษียณอายุราชการ
พ.ศ.2562    นางจรรญา  พลายเพ็ชร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรวิทยา
                             ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบัน